content top
Өмнөх үг...
Үе үеийн 13 дугаар сургуулийг төгсөгчд санаа нийлэн сургууль төгсөгчдийн холбоог байгууллаа. Энэхүү холбоо бол цэвэр сайн дурын үндсэн дээр байгуулагдсан бөгөөд төрөлхи...